Εμβαδό κύκλου

Οι Διωγμοί εναντίον των Χριστιανών

Διαδραστική εφαρμογή-Εμβαδό κύκλου

Μετακινούμε την κορυφή Β, του μεγάλου τετραγώνου που είναι χρωματισμένη με μπλε χρώμα  αλλάζοντας τις διαστάσεις όλων των σχημάτων και επομένως και τα εμβαδά τους. Από αυτές τις μεταβολές φαίνεται ότι ο λόγος του εμβαδού του κύκλου προς το εμβαδό του μικρού τετραγώνου είναι ίσος με π=3,14.
Μπορούμε να πούμε τους μαθητές μας να αλλάξουν την ακτίνα του κύκλου δίνοντάς της διάφορες τιμές μετακινώντας την κορυφή Β, π.χ. 1,2,3 κ.λ.π.. Στη συνέχεια καταγράφουν τις αλλαγές που παρατηρούν:
  • Στο εμβαδό του κύκλου με ακτίνα την ΟΕ
  • Στο εμβαδό του μικρού τετραγώνου (Όποιο τετράγωνο και να πάρουμε το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι το ίδιο).
  • Τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο εμβαδό του κύκλου και στο εμβαδό του μικρού τετραγώνου Βλέπουν ότι το αποτέλεσμα του λόγου των δύο μεγεθών είναι πάντοτε ο αριθμός π=3,14.

 

Εφαρμογή, βρίσκω το εμβαδό του κύκλου© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου