Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του παρόντος ιστοτόπου (https://oloimero.gr/) ​οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους όρους χρήσης, διαφορετικά, ​εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. 


1. Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, ηλεκτρονικών μαθημάτων, φύλλων εργασίας κλπ., διατίθενται στους χρήστες του ιστότοτου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και αξιοποίησης στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιούνται ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιoδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 
 

 
2. Δεν επιτρέπεται η αναμετάδοση και κοινοποίηση υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε απευθείας προβολή των εκπαιδευτικών εφαρμογών, φύλλων εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου που φιλοξενείται στον server της ιστοσελίδας https://oloimero.gr ή εκεί όπου αποθηκεύεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας π.χ amazonaws.com 

3. Δεν επιτρέπεται σε άλλους διαδικτυακούς τόπους η αναμετάδοση και κοινοποίηση υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε απευθείας προβολή και αποθήκευση/download των αρχείων (pdf) ή σε μορφή html.
4. Ο ιστότοπος https://oloimero.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο ιστότοπου, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.
 

 
5. Ο ιστότοπος https://oloimero.gr δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, η οποία οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στο δικτυακό αυτό τόπο.
 

 Επιτρέπονται μόνο οι  παραπομπές από άλλες ιστοσελίδες σε υπερσυνδέσμους της ιστοσελίδας "Ολοήμερο" π.χ   από μία σελίδα https://www.padlet.com ή από ένα blog, σε υπερσύνδεσμο άρθρου στη σελίδα oloimero.gr  π.χ. https://www.oloimero.gr/a-taksi/glossa-a-taksi/schimatizo-tis-lexeis-ena-pani . Δεν επιτρέπονται οι παραπομπές σε απευθείας προβολές εικόνων, ηλεκτρονικών μαθημάτων, φύλλων εργασίας εκπαιδευτικών εφαρμογών κ.λ.π.

 
Σημείωση: Για τη σύνταξη του παραπάνω κειμένου λάβαμε υπόψη μας τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
​Συγκεκριμένα: Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" όπως έχει συμπληρωθεί με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.
© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου