Άδειες εκπαιδευτικών

Image

Με την Υπουργική Απόφαση: υπ’ αριθμ.Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014/Φ.Ε.Κ.2648τ.Β’/7-10-2014, μεταβιβάστηκε στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων η αρμοδιότητα χορήγησης των εξής αδειών:
1. Κανονική ( έως και 10 εργάσιμες ημέρες το έτος)
2. Αναρρωτική άδεια
3. Άδεια απουσίας λόγω γάμου
4. Άδεια απουσίας λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου
5. Άδεια απουσίας λόγω γέννησης τέκνου
6. Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
7. Άδεια συμμετοχής σε δίκη
8. Άδεια νοσήματος
9. Άδεια αναπηρίας
10. Άδεια αιμοδοσίας.
11. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης
12. Άδεια εξετάσεων.
Οι υπόλοιπες άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης.


ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Άρθρο 48 παράγραφος 4 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.: Ν. 3528/2007 και σε συνδυασμό με την αρ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Οι εκπ/κοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες μέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ’ ημερολογιακό έτος εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπ/κού.
2. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί: Οι μόνιμοι εκπ/κοί που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, σε Διευθύνσεις Εκπ/σης, εποπτευόμενους φορείς κ.λ.π. δικαιούνται ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι (74275/Δ5/10-07-2007 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ και άρθρο 48 παράγραφος 1 του Υ.Κ ).Δηλαδή, μπορούν να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές, διάρκειας από 20 έως 25 ή 30 ημέρες (για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας αντίστοιχα), βάσει των ετών δημόσιας υπηρεσίας. Μετά την επιστροφή στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, παύει να ισχύει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας αυτής, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση (αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
3. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Παραγρ. 8, του άρθρου 20, του Π.Δ. 410/1988 και την αρ. 24946/Δ2/1-3-2007 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για επτά (7) το πολύ μέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (δεν απαιτείται προϋπηρεσία).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η άδεια ζητείται με αίτηση από τον άμεσο προϊστάμενο (Δ/ντής Σχολείου) που είναι και ο μόνος αρμόδιος να εγκρίνει αυτή την άδεια. Είναι αυτονόητο ότι η κανονική άδεια ζητείται με αίτηση εκ των προτέρων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογηθεί, εκ των υστέρων, απουσία του εκπαιδευτικού.


Β. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ


Β.1. ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ: Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια γάμου, με αποδοχές, 5 εργασίμων ημερών. (άρθρο 50 παρ. 1 του ΥΚ για τους μόνιμους και άρθρο 10 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2000-2001 για τους αναπληρωτές, εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου. Δικαιολογητικά: αίτηση και ληξιαρχική πράξη γάμου.
Β.2. ΑΔΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές 3 εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού (1ο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ). Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας. Η άδεια χορηγείται συνεχόμενα με το γεγονός.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:
Άδεια 2 ημερών με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών (άρθρο 9 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2002-2003). Δικαιολογητικά: αίτηση, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που να αναφέρει τη σχέση

Β.3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 22 ΗΜΕΡΩΝ
( παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ και παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/12).


Α. Εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας.
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Δικαιούνται έως 22 εργάσιμες μέρες το χρόνο επιπλέον κανονική άδεια, από τις οποίες οι 11 με αποδοχές και οι 11 χωρίς αποδοχές (άρθρο 21 του Π.Δ 410/30-08-1988.) Η εν λόγω άδεια πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
i. Γνωμάτευση της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν οι ίδιοι στην Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή γνωμάτευση του νοσηλευτικού ιδρύματος, που αναφέρει το νόσημα καθώς και την ανάγκη τακτικής μετάγγισης ή νοσηλείας. Στη συνέχεια όποτε χρειάζεται να λείψουν από την εργασία τους για τον ίδιο λόγο, καταθέτουν στο σχολείο αίτηση και 1 αντίγραφο από την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
ii. Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή. Σε περίπτωση πάθησης τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις 22 εργάσιμες μέρες ετησίως. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.
iii. Εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας, Ισχύουν ότι και στην προηγούμενη παράγραφο ήτοι στην Γ1 (παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει σχετική γνωμάτευση από Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα Δημόσιου Νοσοκομείου.
iv. Εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ). Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι η παραπάνω άδεια των 22 ημερών ανά έτος χορηγείται και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Δ.Α.Δ. εφόσον είναι ανήλικα ή είναι ενήλικα αλλά δεν εργάζονται(άρθρο 149 του ν. 4483/2017 που αντικατάστησε την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007).
1. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης Δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή παιδοψυχιατρικού τμήματος δημοσίου νοσοκομείου. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν τα τέκνα χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας, συνεπώς δεν χρειάζεται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής. Για την χορήγηση της άδειας σε υπαλλήλους που έχουν ενήλικα τέκνα τα οποία πάσχουν από Δ.Α.Δ απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ότι το τέκνο δεν εργάζεται.
Στον εκπαιδευτικό, φυσικό ή θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως και 18 ετών, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται, επιπλέον των 22 ημερών και εφόσον τις έχει εξαντλήσει, ειδική, γονική άδεια διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών/ ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, έπειτα από αίτησή του:
(άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 4075/2012 και εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ). Τέλος, σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου έως και 18 ετών, χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και όχι πέρα των 30 εργασίμων ημερών/έτος, εφόσον ο φυσικός, θετός ή ανάδοχος γονέας εκπαιδευτικός έχει εξαντλήσει την τετράμηνη άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές. Αυτές οι άδειες άνευ αποδοχών χορηγούνται από την Διεύθυνση.


Β.4. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: (εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).


Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον τους κανονικής τους άδειας.
Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο εργασίας (1 ώρα/ημέρα) λόγω αναπηρίας, δεν αφορά σε καμία περίπτωση στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα που απορρέει από την γνωμοδότηση (με ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-Μ17), δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών που υποχρεούνται να παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο. Δεν ισχύει μειωμένο ωράριο ως προς τις ώρες διδασκαλίας για τους εκπαιδευτικούς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω. Δικαιολογητικά: Αίτηση και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναπηρίας (ΚΕΠΑ)


Β.5. Άδεια ασθένειας τέκνου (μόνο για μόνιμους εκπαιδευτικούς):


Άρθρο 31 του Ν. 4440/2016. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς κι έχουν την γονική μέριμνα η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 6 εργάσιμες μέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή χορηγείται στον ένα γονέα. Αν κι οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι η διάρκεια αυτής δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών. Δικαιολογητικά: Αίτηση, Σχετική ιατρική βεβαίωση, Βεβαίωση από την εργασία του άλλου γονέα για τις μέρες χρήσης της ίδιας άδειας.
Β.6. Αιμοδοσίας:(Φ.43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ σε συνδυασμό με την παρ. 5 άρθρου 50, Υ.Κ. ).
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αιμοδοσία δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών. Οι δύο αυτές μέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων. Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Την ίδια άδεια δικαιούνται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δηλαδή οι εθελοντές αιμοδότες δικαιούται να απουσιάσουν από το σχολείο τους πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες, οι οποίες μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα τους σύμβασής τους. Δικαιολογητικά: Αίτηση, Βεβαίωση αιμοληψίας από το Νοσοκομείο.
Β.7. Άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος: Πριν τις εκλογές εκδίδεται σχετική εγκύκλιος σχετικά με τις διευκολύνσεις για την άσκηση των εκλογικών μας δικαιωμάτων. Συνήθως ισχύουν τα εξής: 1.Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 200-400 χλμ. δικαιούνται άδεια μιας εργάσιμης ημέρας
2. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 401 χλ. και πάνω δικαιούνται άδεια δύο εργάσιμων ημερών.
3. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε ή από νησιά για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση ο αριθμός των αδειών εξετάζεται από τον Δ/ντήΕκπ/σης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνάει τις τρείς εργάσιμες μέρες.
Β.8. Άδεια για συμμετοχή σε δίκη: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη 1–3 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης
(παράγραφος 1, άρθρο 50 του Υ.Κ. για τους μόνιμους).Για τους αναπληρωτές ισχύουν τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ., αυτό σημαίνει ότι αυτές οι μέρες απουσίας αντιμετωπίζονται μισθολογικά όπως και οι αναρρωτικές άδειες (μισό ημερομίσθιο) και αφαιρούνται από τις δεκαπέντε ημέρες αναρρωτικής άδειας που αυτός δικαιούται (εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας με αρ. πρωτ.200003/Ε1/2015). Δικαιολογητικά: Αίτηση, Φωτοτυπία κλήσης, Βεβαίωση παρουσίας από το δικαστηρίου ότι παρουσιάστηκε. Η ειδική άδεια χορηγείται και για πειθαρχικές υποθέσεις, σύμφωνα με την αρ. Φ./43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ.
Β.9. Άδειες Μητρότητας (κυοφορίας, κύησης και λοχείας)
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: (Υ.Κ.: Ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009).
1. Στις εκπαιδευτικούς , οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (κύησης) και τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό (λοχείας). Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο μήνες.
2. Σε περίπτωση πολύδημης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά (1) ένα μήνα για κάθε τέκνο πέρα του ενός. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.
iii. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.
1. Είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη, η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή ενώ μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι, Η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της μητρότητας δεν επηρεάζει την πεντάμηνη διάρκεια αυτής.
2. Στις μητέρες εκπαιδευτικούς που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3)μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα και μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από της αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.
3. Η παρένθετη μητέρα ( φέρουσα ή κυοφόρος) δημ. Υπάλληλος δικαιούται την προβλεπομένη από το άρθρο 52 παρ.1 του Υ.Κ μόνο άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) μήνες πριν και τρείς (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η νόμιμη μητέρα δικαιούται τμήμα της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ άδειας μητρότητας, και συγκεκριμένα την άδεια λοχείας, ήτοι τρεις (3) μήνες άδεια με πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό της παρένθετης μητέρας ( σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/ Φ.53α /1667/οικ./22-12- 2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑ&ΗΔ.).
Δικαιολογητικά: Για άδεια κύησης: Αίτηση, Βεβαίωση γιατρού για την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Για άδεια λοχείας: Αίτηση, Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αναπληρώτριες-ωρομίσθιες εκπαιδευτικοί: Άρθρο 9 του N. 2224/94, όπως συμπληρώθηκε με το αρ. 11 του Ν.2874/2000, η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 119 ημερολογιακές μέρες. Συγκεκριμένα 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).Για τη χορήγηση είναι υπεύθυνος ο ασφαλιστικός φορέας, αντίγραφο της άδειας αυτής προσκομίζεται στο Σχολείο ,όπου μαζί με την αίτηση της εκπ/κού διαβιβάζεται στη Δ/νση που ανήκει το σχολείο. Δικαιολογητικά: Για άδεια κύησης: Αίτηση, Βεβαίωση γιατρού του ασφαλιστικού φορέα για την πιθανή ημερομηνία τοκετού και στη συνέχεια βεβαίωση αποζημίωσης από το τμήμα παροχών του φορά ασφάλισης. Για άδεια λοχείας: Αίτηση, Έγγραφο χορήγησης άδειας λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση αποζημίωσης τοκετού), Ληξιαρχική πράξη γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Άδεια κυοφορίας: Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του Υ.Κ., σε κυοφορούσες εκπαιδευτικούς που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές και μέχρι την έναρξη της άδειας κύησης, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και Δ/ντή αντίστοιχης κλινικής δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος (Μόνο για μόνιμους). ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άρθρα 44-45 του Ν. 4488/2017 για την παρένθετη μητρότητα, ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, ειδική προστασία μητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης μητρότητας ισχύουν και εφαρμόζονται και για τις αναπληρώτριες-ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς(Υπουργείο Εργασίας: 50913/899/1/11/17).


Β.10.Ειδική περίπτωση γονικής άδειας, γέννησης τέκνου(άρθρο 18, του Ν.3801/2009)


Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του. Η χορήγηση αφορά σε συνεχόμενες μέρες με το γεγονός της γέννησης ή της υιοθεσίας του τέκνου κι όχι σε άλλη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γέννησης ή δικαστική απόφαση αντίστοιχα.


Β.11. Άδειες χωρίς αποδοχές


Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς τίθεται με τις διατάξεις του άρθρου16 του 1566/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 51 & 53 του Υ. Κ. (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν. 4351/2015.
i. Επιτρέπεται η χορήγηση στον εκπαιδευτικό, μετά από αίτησή του, άδειας χωρίς αποδοχές εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα το ημερολογιακό έτος (παράγραφος 1 άρθρου 51 Υ.Κ.). Η άδεια χορηγείται από τον Δ.Π.Ε χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
1. Όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται, όπως η θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου εκπαιδευτικού, εφόσον έχει εξαντλήσει το όριο των αναρρωτικών αδειών με αποδοχές που δικαιούται, ή των μελών της οικογενείας του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας όχι μεγαλύτερης των πέντε σχολικών ετών. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολείο το μήνα Ιούνιο και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Δ/νσηΕκπ/σης όπου ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους. Μόνο σε σοβαρές & αιφνίδιες περιπτώσεις , οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα είναι δυνατή η υποβολή σχετικών αιτήσεων των εκπ/κών και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από γνώμη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος
iii. Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία ή φορέα της Ε.Ε ή σε διεθνή οργανισμό που μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
iv. Στον εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ε.Ε ή σε Διεθνή Οργανισμό χορηγείται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 5 έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μια ακόμη πενταετία. Αν ο εκπαιδευτικός δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε 2 μήνες από την λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία
Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στην περίπτωση της άδειας της παραγράφου 1 του άρθρου 51 (έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ. 53β/290/24780,5730/20-3-2012 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Σύμφωνα με το αρ. 22686/18-10-12 έγγραφο του ΟΠΑΔ, όσοι υπάλληλοι κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλλουν οι ίδιοι την αντίστοιχη κράτηση. Για να γίνει η γνωστοποίηση των ονομάτων στον ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ, οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται άδειας άνευ αποδοχών, θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και πρόσθετα στοιχεία όπως Πατρώνυμο, ΕΜΑΔ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ). Δικαιολογητικά: Αίτηση με τους λόγους χορήγησης της άδειας, Δήλωση στοιχείων: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΕΜΑΔ ΚΑΙ Α.Μ.Α, Οποιαδήποτε άλλο έγγραφο ενισχύει τον λόγο για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς δεν προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές. Μόνο στις περιπτώσεις συζύγων, με οποιαδήποτε σχέση κι αν συνδέονται με το Δημόσιο και αν ο ένας από τους δύο υπηρετεί στο εξωτερικό, ο άλλος έχει δικαίωμα να ζητήσει ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας 3 ετών κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την συγκατοίκηση. Η άδεια παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 24, παρ. 3 του Π.Δ. 410/1988). Επίσης χορηγείται διάστημα μέχρι 4 μήνες , σε περίπτωση ανατροφής τέκνου. (βλέπε την σχετική παράγραφο)

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ.1. Άδεια με αποδοχές για ανατροφή τέκνου.
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί:
1.Εννεάμηνη:Ο γονέας εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τις διευκολύνσεις τις παρ. 2 του αρθρ.53 του Υ.Κ για την ανατροφή του παιδιού του, δηλαδή την άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές, μέχρι αυτό να συμπληρώσει το 4ο έτος τις ηλικίας του. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Η εννεάμηνη άδεια ανατροφής χορηγείται στους μόνιμους εκπ/κούς σε συνεχές χρονικό διάστημα και δύναται να διακοπεί μόνο για τις εξής περιπτώσεις:
Α. συμμετοχή του/της δικαιούχου εκπαιδευτικού στο σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης
Β. χορήγηση στη δικαιούχο εκπαιδευτικό ή στη σύζυγο του δικαιούχου εκπαιδευτικού της άδειας μητρότητας (κύησης-λοχείας).
Ο γονέας εκπαιδευτικός που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση τις εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου και πριν την εξάντλησή τις αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο, πάντα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο νόμος, ήτοι μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την ημερομηνία διορισμού τους έχουν ένα ή περισσότερα του ενός τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος τις ηλικίας τους και επιλέγουν τις διευκολύνσεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ., λαμβάνουν το υπόλοιπο των διευκολύνσεων αυτών ( δηλαδή τους μήνες που υπολείπονται από την εννεάμηνη άδεια ανατροφής , μέχρι τα τέκνα τους να συμπληρώσουν τα 4 έτη), σύμφωνα με την σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29-5-2008. Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η εννεάμηνη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Διευκρινίσεις :
α. Ο πατέρας εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει χρήση τις άδειας ανατροφής τέκνου ακόμη κι αν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ( Ν. 4210/2013).
β. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθενται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής , εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαδοχικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση.
γ. Αν ο ένας γονέας εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και εφόσον δικαιούται όμοιων ολικών ή μερικών διευκολύνσεων, τότε η/ο σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση τις διευκόλυνσης της άδειας ανατροφής ή η μητέρα εκπαιδευτικός του μειωμένου ωραρίου κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του δικαιωμάτων είτε κατά το μέρος που υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ διευκολύνσεων.
δ. Αν η σύζυγος του γονέα εκπαιδευτικού έχει κάνει ή πρόκειται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας προστασίας τις μητρότητας των 6 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 142, εδάφιο 2 του Ν. 3655/2008, χωρίς να κάνει χρήση άλλων διευκολύνσεων ανατροφής (μειωμένου ωραρίου ή συνεχόμενης άδειας ανατροφής), τότε ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου τις παρ. 2 του αρ. 53 του Ν. 3528/2007.
ε. Την άδεια αυτή ή τμήμα τις δικαιούται και οι νεοδιόριστες μητέρες για όλα τα τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους . Δικαιούνται τμήμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου αν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την εβδομάδα ως αναπληρώτριες. Το τμήμα της δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 – 0,375 Χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση (91623/Δ2/12.9.2006, έγγραφο του ΥΠΕΠΘ), αν σαν αναπληρώτριες έκαναν χρήση του μειωμένου ωραρίου. «Μετατροπή ωρών σε μήνες: (9 μήνες Χ 1452-Χ-ώρες):1452
στ. Οι νεοδιόριστες μητέρες εκπαιδευτικοί, που έχουν κάνει χρήση εννεάμηνου σε άλλο φορέα του δημοσίου, πριν από το διορισμό τους στην εκπαίδευση, δεν δικαιούνται εκ νέου χορήγηση του εννεάμηνου για το ίδιο τέκνο. Αν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου μέχρι και 2 έτη, τότε το τμήμα τις δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 9 – 0,25 Χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση, σε περίπτωση που έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου πέραν των 2 ετών, τότε το τμήμα τις δικαιούμενης άδειας σε μήνες προκύπτει από τον τύπο: 6 – 0,125 Χ μήνες μειωμένου ωραρίου που έκανε χρήση.
ζ. Τέλος αν ο ένας γονιός λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου (παρ. 2 αρθρ. 51 του Υ.Κ) ή την τρίμηνη άδεια (παρ.. 1 άρθρου 53 του Υ.Κ.) ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα (μειωμένο ωράριο, εννεάμηνη άδεια ανατροφής, εξάμηνη άδεια ανατροφής δίδυμων τέκνων (εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014).
Δικαιολογητικά: Αίτηση, Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση. Στην ίδια δήλωση καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από ενός δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η/ο σύζυγος έχει κάνει χρήση , θα δηλώνεται το είδος ενός διευκόλυνσης, καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα που η/ο σύζυγος έκανε χρήση.
Βεβαίωση από την εργασία του άλλου γονέα αν έχει κάνει χρήση της άδειας και πότε για το ίδιο παιδί, καθώς κι αν βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου. Σε κάθε περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται, είναι άνεργος/η ή αυτοαπασχολούμενος/η, θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου που θα αναφέρονται τα στοιχεία του/της
1. Εξάμηνη: Σε περίπτωση γέννησης δίδυμων, τρίδυμων κ.λ.π. τέκνων, χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός ( Ν. 4210/21-11-2013) Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχές χρονικό διάστημα, είτε αμέσως μετά την εννεάμηνη άδεια ανατροφής, είτε κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Δικαιολογητικά: Τα ίδια που ισχύουν και στην εννεάμηνη.
3.Τρίμηνη:Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Διάστημα 3 μηνών της άδειας χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου παρ. 2 του άρθρου 51 χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας έχει ο ένας από τους δύο γονείς.
Η συγκεκριμένη άδεια των τριών μηνών χορηγείται μόνο μία φορά στη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού, σε συνεχές διάστημα, κι όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί άνω του τρίτου.
Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από αίτησή, που υποβάλλεται τουλάχιστον 1 μήνα πριν την έναρξή της, υποχρεωτικά είτε αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε με την έναρξη του σχολικού έτους. Επισημαίνουμε ότι η τρίμηνη άδεια χορηγείται μέχρι το 6ο έτος ηλικίας του παιδιού.
Δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρεται ποιος γονιός θα κάνει χρήση της εν λόγω άδειας, Βεβαίωση από την εργασία του γονιού που δεν θα κάνει χρήση, αν πήρε και πόσο διάστημα άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου κι ότι δεν έκανε χρήση της συγκεκριμένης άδειας (των τριών μηνών) με αποδοχές για το συγκεκριμένο παιδί.
1. Μειωμένο ωράριο: Εναλλακτικά, η μητέρα εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου, κατά 2 ώρες την εβδομάδα, με παράλληλη απαλλαγή από τις εξωδιδακτικές εργασίες εφόσον έχει τέκνο ηλικίας έως 2 ετών (παρ. 8 αρθρ.13 του Ν.1566/1985, παρ. 2α άρθ. 53 του Ν. 2721/1999).
Αναπληρώτριες: Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπ/κούς χορηγείται μειωμένο ωράριο . Η μείωση ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη. ( 116333/Δ2/22-10-2003, εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ)
Γ.2. Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου: ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή την τρίμηνη άδεια με αποδοχές ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί:
Η άδεια άνευ αποδοχών (άρθρο 53 του Υ.Κ.) χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών. Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου δεν προσαυξάνεται για κάθε τέκνο κάτω των 6 ετών, αυτό σημαίνει ότι ,καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει μέχρι 5 σχολικά έτη (σύμφωνα με την αρ.. Φ. 351.5/56/86046/Δ1/26-6-2013 όπως τροποποιήθηκε απ’ την αρ. 208572/Ε2/18-12-2015 εγκύκλιο) αδείας χωρίς αποδοχές συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές (αφορά πολύτεκνους), ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του. Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου μπορεί να διακόπτεται, μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάζονται σε σχέση με τις ανάγκες και το συμφέρον της Υπηρεσίας. Επειδή η υπηρεσία πρέπει να κάνει γνωστοποίηση των ονομάτων στον ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους και πρόσθετα στοιχεία όπως Πατρώνυμο, ΕΜΑΔ,ΑΦΜ, ΑΜΚΑ). Σύμφωνα με το αρ.22686/18-10-2012 έγγραφο του ΟΠΑΔ: «όσοι υπάλληλοι κάνουν χρήση αδείας άνευ αποδοχών και επιθυμούν υγειονομική κάλυψη, καταβάλλουν εξ ιδίων την αντίστοιχη κράτηση».
Αναπληρωτές- ωρομίσθιοι: Τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών (Ν. 4075/2012, άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4144/2013, και Φ.351.5/43/67822/Δ1 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ). Δεν εφαρμόζεται στους μόνιμους Εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την αρ. 80/2016 Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η γονική άδεια ανατροφής 4 μηνών χωρίς αποδοχές αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα εκπαιδευτικού και χορηγείται για την ανατροφή παιδιού ηλικίας 6 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι η συμπλήρωση ενός χρόνου με οποιαδήποτε σχέση συνεχούς ή διακεκομμένης εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας. Η άδεια αυτή χορηγείται είτε συνεχόμενα στο ίδιο σχολικό έτος είτε τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη χωρίς όμως να υπερβαίνει τους 4 μήνες αθροιστικά (εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με αρ. πρωτ. 49100/1-4-2014). Τη συγκεκριμένη άδεια τη δικαιούνται και ο εκπαιδευτικός ο οποίος υιοθετεί ή γίνεται ανάδοχος τέκνου ηλικίας έως 6 ετών, τμήμα αυτής της άδειας μπορούν να το αιτηθούν πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της υιοθεσίας μέχρι την ηλικία των 6 ετών του παιδιού, το δικαίωμα της άδειας παρατείνεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών.


Γ.3. Γονικές (παρακολούθησης Σχολικής επίδοσης των τέκνων)


Μόνιμοι εκπαιδευτικοί:
Το άρθρο 53 του Υ.Κ (παράγρ. 6) δίνει δικαίωμα στους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας εκπαίδευσης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΧ/ Φ.53/12222/ΟΙΚ. 20561 (ΦΕΚ 1613, τ.Β΄, 17-8-2007), καθορίζεται ως εξής:
– Έως 4 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 1 παιδί
– Έως 5 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν: 2 ή περισσότερα παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα στην ίδια βαθμίδα
– Έως 6 ημέρες το χρόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν : 2 παιδιά και παρακολουθούν μαθήματα σε διαφορετική βαθμίδα
Η πιο πάνω άδεια δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να χορηγηθεί στον ίδιο γονέα πάνω από μια μέρα συνεχώς. Η άδεια αυτή χορηγείται στον γονέα εκπαιδευτικό ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπ/κό που έχει την επιμέλεια του τέκνου. Η άδεια αυτή ισχύει και για γονείς που τα παιδιά τους πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου».
Δικαιολογητικά: Αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, στην περίπτωση που κι οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες ή ώρες άλλος δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται, βεβαίωση επίσκεψης στο σχολείο του τέκνου.
Αναπληρωτές: Σύμφωνα με την αρ. Φ.351/43/67822/Δ1/5-5-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, δικαιούνται έως τέσσερις ημέρες ανά σύμβαση προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παιδιών τους. Η άδεια χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς αν είναι κι οι δυο δικαιούχοι οι οποίοι αποφασίζουν σε κοινή τους δήλωση «ποιος δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα , το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά και για τους δυο γονείς τις 4 ημέρες»( σελ.19 εγκυκλίου αδειών του Υπ. Παιδείας με ΑΔΑ:ΒΙΦΓ9-4ΘΑ).


ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ


Μόνιμοι εκπαιδευτικοί


Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Υπαλληλικού Κώδικα: Ν. 3528/2007 και σε συνδυασμό με το αρ. 74275/Δ2/10-07- 2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013 ισχύουν τα ακόλουθα:
Στον εκπαιδευτικό που είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, χορηγείται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, υπολογιζόμενης και της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αφετηρία αποτελεί η ημερομηνία έναρξης της αναρρωτικής άδειας. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.
Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθενείας που προηγήθηκαν της άδειας. Στον εκπαιδευτικό που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούμενης παραγράφου.
Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής (πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή αν δεν είναι δυσίατο και ειδική υγειονομική επιτροπή αν είναι δυσίατο.
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού. Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις 8 ημέρες το χρόνο. Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού ως 8 ημέρες κατ έτος. Δύο εξ αυτών, αλλά όχι συνεχόμενες μπορούν να χορηγούνται μόνο με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου .© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου