Ασφάλεια μαθητών στο σχολείο

Image

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 2368/Γ2/09-01-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. υποχρεούνται να φροντίζουν, ώστε οι θύρες εισόδου- εξόδου στο χώρο του σχολείου να παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.
Σύμφωνα με` τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/3-8-2018) για την ασφάλεια των μαθητών και προκειμένου να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους.
Επιπρόσθετα, το άρθρο 12 του Π.Δ. 79/2017 ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερίας έχουν την ευθύνη για την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 176151/ΓΔ4/11-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Εφημερίες» (ΑΔΑ: 6ΒΙΓ46ΜΤΛΗ-ΧΛ9) οι Σύλλογοι Διδασκόντων μεριμνούν για τον απαραίτητο αριθμό εφημερευόντων, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια όλοι οι χώροι των σχολικών μονάδων από τους εφημερεύοντες. Οι Διευθυντές/ Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν για την αναπλήρωση των εφημερευόντων όταν απαιτείται. Οι εφημερεύοντες οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή στην άσκηση των καθηκόντων τους, παρεμβαίνοντας και προληπτικά προς αποφυγή περιστατικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου