Κινητές και ακίνητες γιορτές

Κινητές και ακίνητες γιορτές

Κινητές και ακίνητες γιορτές

Κινητές και ακίνητες χριστιανικές γιορτές

Οι γιορτές που γιορτάζονται πάντοτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία λέγονται ακίνητες.
Αυτές που γιορτάζονται σε διαφορετική ημερομηνία κάθε χρόνο λέγονται κινητές.

 

Δείτε την άσκηση επιλογής της σωστής απάντησης για τις κινητές και ακίνητες χριστιανικές γιορτές. Επιλέγουμε ποια από τις χριστιανικές γιορτές είναι κινητή ή ακίνητη.

Κινητές και ακίνητες χριστιανικές γιορτές© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου