Καταχρηστικά κλάσματα-Μεικτοί αριθμοί-Κλάσματα μεγαλύτερα από την ακέραια μονάδα

Καταχρηστικά κλάσματα-Μεικτοί αριθμοί-Κλάσματα μεγαλύτερα από την ακέραια μονάδα

Η εφαρμογή οπτικοποιεί τα καταχρηστικά κλάσματα, δηλαδή τα κλάσματα που είναι μεγαλύτερα από την ακέραιη μονάδα και τους μεικτούς αριθμούς δηλαδή τους αριθμούς που αποτελούνται από ένα ακέραιο μέρος κι ένα κλάσμα.
Ο μαθητής μετακινεί μια ακρίδα που διανύει μια διαδρομή με πηδήματα. Στο πάνω μέρος της εφαρμογής απεικονίζεται κάθε στιγμή σε μεικτό αριθμό και σε καταχρηστικό κλάσμα η διαδρομή που έχει διανύσει.© {2020} Ρουσώ-Χριστίνα Κυριαζίδου